Naszą witrynę przegląda teraz 304 gości 

Procedura organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku obowiązująca od

1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

I. Cel

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN w związku z przywróceniem zajęć dydaktycznych na terenie szkoły od dnia 1 września 2020 roku w trybie stacjonarnym.

 

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku dotyczy wszystkich pracowników szkoły, a także uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

 

III. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury


Dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

IV. Postanowienia ogólne


1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:

 • podwyższoną temperaturę ciała,
 • ból głowy i mięśni,
 • ból gardła,
 • kaszel, katar,
 • duszności i problemy z oddychaniem,
 • uczucie wyczerpania,
 • brak apetytu.

4. Uczeń z charakterystycznymi objawami dla alergii powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające występującą alergię.

5. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.

7. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).

8. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m.

9. W szkole ustalone są zasady szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem dziecka. Wychowawca klasy/grupy informuje rodziców o przyjętej procedurze szybkiej komunikacji i zobowiązuje rodziców do stałego kontaktu ze szkołą.

10. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną. Natomiast należy śledzić zmiany prawne dotyczące tych możliwości w odniesieniu do nauczycieli.

11. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek prowadzenia zajęć oraz pełnienia dyżurów na korytarzach w maseczkach lub przyłbicach.

 

V. Procedury dla rodziców


 1. Rodzic zapoznaje się z procedurami postępowania w szkole przyjętymi w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązującymi od 1 września 2020 roku i potwierdza to.
 2. Przy wejściu głównym do szkoły dyżuruje pracownik, którego zadaniem jest zapewnienie komunikacji między nauczycielami, sekretariatem i dyrekcją.
 3. Do szkoły mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 4. Zakazuje się przyprowadzać do szkoły dzieci zakatarzone, kaszlące i z podwyższoną temperaturą.
 5. Jeśli w trakcie pobytu dziecka w placówce dziecko będzie kichać, kaszleć lub skarżyć się na ból, będzie miało podwyższoną temperaturę to zostanie odizolowane i rodzic zobowiązany jest odebrać je w ciągu 1 godziny. W przypadku, gdy rodzic nie może osobiście odebrać dziecka ze szkoły, zobowiązany jest podać osobę w zastępstwie, która odbierze dziecko. Następnego dnia można dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe.
 6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły  jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 7. Rodzice mają obowiązek przestrzegania wszelkich środków ostrożności (m. in.  osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzają / odbierają dziecko pojedynczo przed wejściem do szkoły uczniowie:

a)  klasy 1 wchodzą do szkoły wejściem głównym, przebierają się w wyznaczonej szatni i idą z nauczycielem do wyznaczonej sali,

b) klasy 2 i 3wchodzą do szkoły wejściem od strony wschodniej, przebierają się w wyznaczonej szatni i idą z nauczycielem do wyznaczonej sali,

c) klas 4 - 8 wchodzą do szkoły przez szatnię samodzielnie i pojedynczo, przebierają się i idą do wyznaczonej sali lekcyjnej.

9. Wstęp rodziców do szkoły należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

10.  Rodzice mają obowiązek zadbać o możliwość skutecznej komunikacji ze szkołą poprzez udostępnienie aktualnych numerów telefonów: prywatnego i do zakładu pracy w ciągu trzech pierwszych dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

11.  Dzieci do szkoły mogą być przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe.

12.  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. Należy o tym fakcie poinformować niezwłocznie szkołę.

13.  Dzieci nie przynoszą do szkoły żadnych zabawek i innych rzeczy z domu, poza posiłkiem i napojem.

14.  Na terenie szkoły nie mogą przebywać nieupoważnione osoby.

15.  Pierwsze spotkanie z rodzicami odbędzie się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

16.  Zapewnia się sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi może odbywać się przede wszystkim w formie telefonicznej, a także poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail.

 

VI. Procedury organizacji i opieki w szkole

 1. Zajęcia będą organizowane w taki sposób, aby zminimalizować kontakt uczniów ze sobą. W tym celu zostały udostępnione trzy wejścia dla uczniów do szkoły.
 2. Uczniowie przebywają z nauczycielem w wyznaczonej stałej sali za wyjątkiem informatyki, edukacji informatycznej i wychowania fizycznego. W sali lekcyjnej zajmują stałe, przypisanie im miejsca.
 3. Wskazane jest ustawienie ławek w klasach tak, aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń klasy i zachować odpowiednie bezpieczne odległości między uczniami.
 4. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczeń nie może ich pożyczać od innych uczniów.
 5. Komplet podręczników przyporządkowany do danego ucznia znajduje się na jego ławce przez cały czas.
 6. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 7. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 8. Przed przystąpieniem do pracy dokonuje się pomiaru temperatury pracownikowi. Jeśli temperatura jest podwyższona – po 15 minutach dokonuje się ponownego pomiaru.
 9. Po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz w trakcie pobytu w szkole dzieci będą myć regularnie ręce wodą z mydłem - nie rzadziej niż co godzinę.

10.  Z sali należy usunąć wszelkie przedmioty trudne w codziennej dezynfekcji.

11.  Należy wietrzyć salę i części wspólne budynku przed przyjściem dzieci oraz w trakcie przebywania w niej dzieci, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby w czasie zajęć zapewniając bezpieczeństwo uczniom.

12.  W miarę możliwości zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Na czas przerwy dopuszcza się możliwość pozostania dzieci w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.

13. Należy przeprowadzić pogadanki z uczniami na początku roku szkolnego na temat   bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa.

14. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

15. W celu zapewnienia bezpiecznego spędzania przerw międzylekcyjnych na korytarzu wydziela się strefy dla każdego oddziały i organizuje się dyżury nauczycieli.

16.  Podczas przerw należy systematycznie przypominać uczniom o zachowaniu odpowiednich odległości i korzystaniu z maseczki podczas przemieszczania się w częściach wspólnych szkoły (szatnia, korytarze). Podczas powrotu z przerwy należy pilnować, aby uczniowie zachowywali odpowiedni dystans między sobą.

17.  Wyjście na świeże powietrze, zarówno podczas zajęć jak i przerw lekcyjnych odbywać się będzie pod opieką nauczyciela.

18.  Nauczyciel systematycznie przypomina dzieciom podstawowe zasady higieny i dystansu społecznego: nieprzytulanie się na powitanie, nie podawanie ręki przy witaniu się, unikanie dotykania oczu, nos i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy  kasłaniu.

19.  Nie organizuje się żadnych wyjść, wyjazdów, wycieczek poza teren szkoły.

20.  Zajęcia w-f odbywać się będą w miarę możliwości na świeżym powietrzu. W razie niepogody lekcje odbywać się będą w sali gimnastycznej.

21.  Sprzęt oraz materiały używane podczas zajęć powinny być jak najczęściej czyszczone i dezynfekowane.

22.  Należy ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej.

23.  Podczas spożywania posiłków należy ograniczyć liczbę dzieci przy jednym stoliku. Gorący posiłek wydawany będzie podczas czterech przerw obiadowych. Dana klasa spożywa posiłek w wyznaczonym dla niej czasie.

24.  We wrześniu należy omówić i ustalić zasady pracy zdalnej uczniów i nauczycieli na wypadek przejścia do II lub III wariantu nauczania.

25.  Nauczyciele zatrudnieni w innych placówkach, zobowiązani są do przekazania

informacji: jaka to placówka wraz z jej danymi oraz do natychmiastowego

poinformowania każdej z placówek o istniejącym zagrożeniu  COVID-19.

26.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w „świetlicy” szkolnej, w innych salach dydaktycznych oraz na świeżym powietrzu.

 

VII. Higiena i dezynfekcja


1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).

8. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9. Przy wejściu do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (wykaz numerów kontaktowych).

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.

11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

VIII. Przygotowywanie i wydawanie posiłków


1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Korzystanie z obiadów odbywa się w czterech turach w szkolnej stołówce z zachowaniem zasady spożywania ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

4. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

5. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

6. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

7. Posiłki podawane są bezpośrednio przez obsługę.

 

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.


1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Dziecko znajduje się pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły (w stroju ochronnym) wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:

 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły,
 • w uzasadnionych przypadkach należy wezwać karetkę.

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący  o podejrzeniu zakażenia ucznia.

7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący  o zaistniałej sytuacji.

10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

X. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły


1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

XI. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie


1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły


1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach  prewencyjnych.

2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym załącznik nr 4 do procedury.

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl, Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

XII. Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne


 1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystają z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 3. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania
  z boiska i placu zabaw.
 4. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra.
 5. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
 6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu.
 7. Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6.
 8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane poprzez oprysk środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.

XIII. Procedura organizacji dowozu dzieci do szkoły


 1. Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym.
 2. W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób jaka określona jest w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące.
 3. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust i nosa. Przed wejściem do autobusu szkolnego uczniowie dezynfekują ręce.
 4. W strefie czerwonej liczba osób przewożona pojazdem powinna wynosić 50% liczby miejsc siedzących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu.
 5. Uczniowie przewożeni są pod opieką – opiekuna.
 6. Opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania i wysiadania ze środka transportu.
 7. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie o ruchu drogowym.

XIV. Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej


W godzinach pracy biblioteki ustala się następujące zasady funkcjonowania:

 1. Godziny pracy dostosowane do godzin nauki dzieci.
 2. 2. Biblioteka jest wyposażona w środki dezynfekcji rąk na wejściu.
 3. Nauczyciel biblioteki posiada wszelkie środki ochrony i zabezpieczeń.
 4. Nauczyciel biblioteki bezwzględnie przestrzega obowiązujących zasad, monitoruje zachowanie uczniów w bibliotece.
 5. Każdy korzystający z zasobów bibliotecznych zgodnie z harmonogramem jest zobowiązany do dezynfekcji rak i posiada maseczkę.
 6. Każda klasa posiada listę lektur dostępnych w szkolnej bibliotece, książek tematycznych, bajek, (książek odpowiadających  zainteresowaniom uczniów po diagnozie).
 7. Po zainteresowanych wypożyczeniem klas młodszych przychodzi nauczyciel biblioteki/bądź wychowawca z klasą lub nauczyciel biblioteki zbiera zmówienia- uczniowie przygotowują  zapotrzebowanie.
 8. Harmonogram korzystania z biblioteki.

Godziny pracy/ dni tyg.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-9.00

Kl. 1 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 3 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 2 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 7 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 7 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

9.30-9.50

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika szkoły

9.50-10.50

Kl. 1 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 3 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 2 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 7 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 7 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

10.50-11.10

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika szkoły

11.10-12.10

Kl. 5 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 4 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 6 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 8 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Prace organizacyjno-porządkowe

Wypożyczenia dla nauczycieli

 

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

12.10-12.30

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika szkoły

12.30-13.30

Kl. 5 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 4 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 6 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Kl. 8 po 5 osób w odstępach 1,5m lub w maseczkach

Prace organizacyjno-porządkowe

Wypożyczenia dla nauczycieli

Nauczyciel biblioteki dostarcza książki zgodnie z zapotrzebowaniem

13.30-14.00

Dezynfekcja pomieszczenia i wszystkich elementów przez pracownika szkoły

 1. Książki zwrócone do biblioteki podlegają 2-dniowej kwarantannie w odrębnym pomieszczeniu.

XV. Postanowienia końcowe


1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2020r.

2. Procedury obowiązują do odwołania.