Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości 

/ Pieczątka szkoły /

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w roku szkolnym 2012/2013

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ......................................................................klasa………….

/ imię i nazwisko dziecka /

Data i miejsce urodzenia dziecka ..................................................... ....................................

Adres zamieszkania dziecka ..................................................................................................

Imiona rodziców /opiekunów prawnych/ ...............................................................................

Aktualne numery telefonów komórkowych do: 1. matki .................................................

2. ojca ....................................................

3.opiekuna prawnego…………………………

Dodatkowe informacje o dziecku /przeciwwskazania, choroby itp./ ...................................................

....................................................................................................................................................

Czy dziecko będzie jeździło autobusem szkolnym ?

 

TAK                                  NIE

 

Czy dziecko będzie odbierane z świetlicy szkolnej?     TAK                         NIE

przez kogo  (rodziców,  lub osoby  wymienione  w upoważnieniu ) ……………………………………...................................................................................................................

 

Czy dziecko samo będzie wracało do domu po zajęciach ?       TAK                         NIE

.........................................................................................................................................

 

Dziecko będzie oczekiwać na zajęcia pozalekcyjne?      TAK                         NIE

Ostrówek dnia: ……………..                                                           Podpis rodzica/opiekuna .......................

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku

 

1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7:30-1600.

2. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek odebrać dziecko ze świetlicy do

godz. 16:00, jeżeli dziecko nie jeździ autobusem szkolnym.

3. Dziecko przychodzące do świetlicy ma obowiązek poinformować wychowawcę o swoim przybyciu.

4. Uczeń może opuścić świetlicę jedynie po uzyskaniu zgody wychowawcy.

5. Dziecko ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych

przez wychowawców świetlicy.

6. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej zostaje zapoznane z zasadami BHP obowiązującymi w szkole i świetlicy.

7. Wychowankowie mają obowiązek dbać o ład i porządek w sali oraz szanować

wyposażenie świetlicy.

8. W świetlicy szkolnej dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych,

odtwarzaczy MP3, MP4 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z

domu.

9.Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne wychowawcy nie ponoszą

odpowiedzialności.

10.Dziecko może samodzielnie wracać do domu jedynie na podstawie pisemnej

zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

11.Dziecko może być odebrane ze świetlicy jedynie przez rodziców lub

wyznaczonych przez nich opiekunów (na podstawie pisemnego upoważnienia

rodziców lub prawnych opiekunów).

12.Rodzic lub opiekun mają obowiązek poinformować wychowawcę o obiorze

dziecka ze świetlicy.

13. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach /zajęciach.

14. Podczas pobytu w świetlicy dziecko nie może samodzielnie opuścić terenu szkoły.

15.Uczniowie dowożeni autobusem i dojeżdżający po skończonych zajęciach oczekują na autobus tylko  w świetlicy.

16. Wychowawcy świetlicy informują wychowawców poszczególnych klas  o zachowaniu dziecka. Informację tą uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania. .   (Zachowanie dziecka   w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania).

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem świetlicy

Ostrówek dnia: ……………..                                                           Podpis rodzica/opiekuna .......................

Zasady przyjęcia  uczniów do świetlicy

w roku szkolnym 2012/2013.

W roku 2012/2013 ustalono następujące kryteria przyjęcia dzieci do świetlicy szkolnej:

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas 1-6, przedszkola, roczne przygotowania przedszkolnego.

2. W pierwszej kolejności opieką objęte są  dzieci:

 • dojeżdżające autobusem szkolnym,
 • obydwojga rodziców pracujących,
 • osób pracujących, samotnie wychowujących dzieci,
 • zgłoszone przez pedagoga szkolnego.

3. Do świetlicy mogą również zostać przyjęte  dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe oraz potrzebujące opieki z innych ważnych przyczyn.

4. Zapisy dokonywane są po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.

5. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do świetlicy do 10 września 2012 r.

(  w świetlicy, u wychowawcy  lub w sekretariacie).

 

 

 

 

 

 

Upoważnienie

 

Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy:

( imię nazwisko, stopień pokrewieństwa)

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………....

 

Data ..................................................          Podpis rodziców......................................................

Oświadczenie

 

Oświadczam, że moje dziecko ......................................................................... może na moją odpowiedzialność wychodzić samodzielnie ze świetlicy                      i wracać do domu.

 

 

 

data ……………………………….                   Podpis rodziców ……………………………

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że moje dziecko ......................................................................... może na moją odpowiedzialność dojeżdżać do szkoły  i wracać ze szkoły do domu samodzielnie rowerem .

 

 

 

data ……………………………….                   Podpis rodziców ……………………………

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1) Wszyscy dbamy o wygląd świetlicy, ład i porządek. Sprzątamy po sobie. Każda rzecz ma swoje miejsce.

2) Nie niszczymy przyborów, gier, zabawek i sprzętu. Gdy coś popsuje się, zgłaszamy to wychowawcy.

3) Chętnie uczestniczymy we wszystkich zajęciach, a także pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych.

4) Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę oraz podczas zajęć.

5) Starannie odrabiamy zadania domowe, korzystamy z pomocy wychowawcy.

6) Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.

7) Informujemy wychowawcę o każdym wyjściu ze świetlicy.

8) Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela-wychowawcy.

9) Przychodząc do świetlicy, zgłaszamy wychowawcy swoją obecność.

10) Pomagamy innym, słuchamy siebie nawzajem, nie robimy nikomu przykrości, nie hałasujemy.

11) Obowiązuje nas koleżeńskość i dobry humor, aby było nam razem przyjemnie.

12) Tworzymy miłą atmosferę w grupie:

 • Jesteśmy dla siebie mili,
 • Mówimy do siebie nawzajem po imieniu,
 • Gdy ktoś mówi, inni słuchają,
 • Nie oceniamy i nie krytykujemy wypowiedzi innych,
 • Nie śmiejemy się z nikogo,
 • Swoje zdanie przedstawiamy spokojnie i kulturalnie,
 • Pomagamy sobie nawzajem,
 • Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym,
 • Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy,
 • Używamy słów: „przepraszam”, „dziękuję”, „proszę”,
 • Nie sprawiamy nikomu przykrości,
 • Postępujemy uczciwie – jesteśmy sprawiedliwi,
 • Odpowiadamy za to, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy – przyznajemy się do popełnionych błędów,
 • Wykonujemy ustalone zadania, szczególnie, gdy się zadeklarowaliśmy,
 • Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach,
 • Zostawiamy po sobie porządek.