Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Przedszkola w Ciechankach

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Cele programu
 3. Procedury osiągania celów
 4. Prawa i obowiązki dziecka
 5. Prawa i obowiązki rodziców
 6. Zadania nauczyciela Przedszkola w Ciechankach
 7. Sposoby realizacji programu
 8. Standardy osiągnięć dzieci
 9. Systemy kar i nagród
 10. Model Nauczyciela Przedszkola w Ciechankach
 11. Model pracownika obsługi
 12. Zasady współpracy nauczyciela z rodzicami
 13. Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym
 14. System informacji o postępach edukacyjnych dziecka
 15. Kryteria sukcesu i ewaluacja
 16. Literatura


1. WSTĘP

Wychowanie należy do podstawowych pojęć w pedagogice, jest jednak bardzo różnie rozumiane i ujmowane w szerszym lub węższym zakresie. Na rzeczywistość wychowawczą przedszkola składają się celowe oddziaływania pedagogiczne, a także wpływy środowiska. Ta rzeczywistość mieści się w pojęciu wychowania, używanym w najszerszym tego słowa znaczeniu. T. Wujek pisze: „ Przez wychowanie rozumie się całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka i przygotowujących go do życia w społeczeństwie”. Dla współczesnej pedagogiki wychowanie to świadome, zamierzone i specyficzne działania osób (wychowawców), których celem jest osiągnięcie względnie trwałych zmian w osobowości jednostki (wychowanka).

W węższym znaczeniu – wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. J. Dewey powiedział: „(…) przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego (…), powinno podejmować i kontynuować zachowania, z którymi dziecko oswoiło się już w domu”.

Proces wychowania musi odbywać się w określonych warunkach, dzięki którym zaspokojone zostaną wszystkie potrzeby rozwojowe dzieci. Jedną z podstawowych potrzeb, bez zaspokojenia, której nie możemy mówić o efektywnym procesie wychowawczym jest potrzeb bezpieczeństwa. W każdym działaniu, które podejmowane jest w Przedszkolu staramy się zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa oraz eliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Eliminacja zagrożeń, przeciwdziałanie niebezpieczeństwom oraz zapewnianie zdrowych i higienicznych warunków do rozwoju, zabawy, nauki to szeroko pojęte działania profilaktyczne.

Według W. Okonia profilaktyka, to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. W pedagogice oznacza zapobieganie powstawaniu u dzieci niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się lub postawie ciała. W tym znaczeniu profilaktyka oznacza wszelkie pożądane oddziaływania pedagogiczne, wytwarzając wartościowe cechy, jednocześnie zapobiega powstawaniu cech niepożądanych lub ich utrwaleniu się (W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, warszawa 1998, s. 315-316).

Zadaniem Przedszkola jest wyposażyć dziecko w umiejętność przewidywania zagrożeń oraz unikania ich. Ponadto ważną kwestią jest nauczyć dziecko różnych sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją.

Program wychowawczo – profilaktyczny – ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej i wychowawczej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowisko oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania i zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi. Program ten ma za zadanie uświadomić dzieci w wieku przedszkolnym o istniejących w życiu ludzkim zagrożeniach pochodzących ze świata ludzi i zwierząt oraz wyposażyć je w umiejętności radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczycieli jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu u dzieci postaw odpowiedzialnych za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań nauczyciela i rodziców o charakterze wychowawczo – profilaktycznym umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi im funkcjonowanie w środowisku.


2. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Celem głównym Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Przedszkola w Ciechankach jest stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków do pełnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie  jego wrodzonym potencjałem oraz możliwościami twórczymi i intelektualnymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Cele szczegółowe:

 1. Wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 2. Kształtowanie podstawowych postaw moralnych; uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość.
 3. Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka.
 4. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 5. Uświadamianie dzieciom czyhających założeń, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
 6. Kształcenie umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia.
 7. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka.
 8. Poszukiwanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń.
 9. Stwarzanie dzieciom warunków do odkrywania siebie i innych przez własne działania.

10.  Rozwijanie umiejętności komunikowania się w sposób werbalny i niewerbalny.

11.  Umożliwianie dzieciom dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

12.  Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „JA”.

13.  Kształtowanie życzliwego i otwartego stosunku  do ludzi oraz przyrody.

14.  Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych.


3. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

METODY PRACY:

 • Przyswajanie – metody podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka obrazkowa, praca z tekstem;
 • Odkrywanie – metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów, burza mózgów, inscenizacja;
 • Przeżywanie – metody aktywizujące: pokaz, drama, wystawa, ekspozycja;
 • Działanie – metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, krzyżówki, rebusy.

FORMY PRACY:

 • w małych zespołach,
 • z całą grupa,
 • indywidualnie z dzieckiem;

oraz

 • czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej, porządku z Sali, szatni) oraz prace użyteczne na rzecz przedszkola, domu itp.,
 • spacery, wycieczki,
 • udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim,
 • udział w konkursach, przeglądach, quizach, turniejach.

WARUNKI BAZOWE NIEZĘBNE DO REALIZACJI PROGRAMU:

 • Sale zabaw dla każdej grupy,
 • Pomoce dydaktyczne do zajęć, zabaw,
 • Wyposażone kąciki zabaw i sala do zabaw,
 • Program wychowania przedszkolnego realizowany przez nauczycielki,
 • Ogród przedszkolny.


4. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko  przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie  z zasadami higieny pracy umysłowej:
 2. Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
 3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 4. Poszanowania jego godności osobistej;
 5. Poszanowania własności;
 6. Opieki i ochrony;
 7. Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
 8. Akceptacji jego osoby.

W naszym przedszkolu dziecko ma prawo do:

 1. Zaspakajania potrzeb rozwojowych a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji;
 2. Zdrowego jedzenia;
 3. Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości;
 4. Badania i odkrywania;
 5. Kontaktu i zabawy z innymi, wyboru towarzyszy zabaw;
 6. Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych;
 7. Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sadów i oczekiwań;
 8. Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
 9. Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

W naszym przedszkolu dziecko ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad i norm współżycia w grupie;
 2. Nie oddala się od grupy bez pozwolenia osoby dorosłej;
 3. Zgłaszać swoje niedyspozycje zdrowotne;
 4. Nie przeszkadzać innym w zabawie, gdy sam nie ma na nią ochoty;
 5. Po skończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy;
 6. Umieć dzielić się z kolegami atrakcyjnymi zabawkami;
 7. Szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów;
 8. Zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy;
 9. Nie przeszkadzać odpoczywającym;

10.  Poprawnie zachowywać się w miejscach publicznych.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programem rozwoju placówki oraz planów pracy w danym oddziale;
 2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, stałych kontaktów z nauczycielem według potrzeb;
 3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku;
 4. Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy opiekuńczo – wychowawczej przedszkola;
 5. Uczestnictwa w przeprowadzanych formach diagnozowania potrzeb w zakresie opieki, wychowania i nauki dziecka;
 6. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko, według zasad zgłoszonych przez niego potrzeb oraz w zajęciach prowadzonych ze specjalistami na terenie placówki;
 7. Aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola i oddziału, do którego uczęszcza jego dziecko;
 8. Uczestniczenia w zebraniach rodziców, podejmowaniu decyzji służących dobru ogółu dzieci;
 9. Służenia pomocą opiekuńczą podczas planowanych wyjazdów i wycieczek.

Rodzice mają obowiązek:

 1. Przestrzegania Statutu Przedszkola i regulaminów obowiązujących w przedszkolu;
 2. Zaopatrzenia dziecka w niezbędne przybory i pomoce;
 3. Respektowania uchwał organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 4. Przyprowadzać dziecko w zadeklarowanych godzinach i punktualnie odbierać z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, zgłoszona pisemnie;
 5. Dopilnować, aby dziecko w momencie przyprowadzenia do przedszkola zostało objęte opieką przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;
 6. Po odebraniu dziecka z grupy przez rodzica lub opiekuna, rodzic lub opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dzieckiem również na terenie obiektu przedszkolnego lub ogrodu;
 7. Kontrolowania przedmiotów przynoszonych przez dziecko do przedszkola z domu, w szczególności tych z różnych względów niebezpiecznych, np. leków, ostrych przedmiotów, zapałek, itp.;
 8. Informowania o przyczynach dłuższych nieobecności dziecka w przedszkolu, w szczególności o chorobach zakaźnych oraz zmianach numerów telefonicznych;
 9. Zapoznawania się z informacjami i ogłoszeniami zamieszczanymi przez nauczycieli na tablicach ogłoszeniowych i stronie internetowej przedszkola;

10.  Rodzice dziecka podlegającego spełnianiu obowiązku przedszkolnego obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić jego regularne uczęszczanie na zajęcia.

6. ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA W CIECHANKACH

Nauczyciel:

 1. Współdziała z rodzicami i opiekunami prawnymi:

- współpracuje w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- włącza rodziców w życie przedszkola.

 1. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i jest odpowiedzialny za jej efekty.
 2. Zbiera informacje o dzieciach – prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka.
 3. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 4. Wspiera każdego wychowanka w jego rozwoju.
 5. Kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 6. Dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich.
 7. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania oraz dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 8. Wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie oraz rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej.

10.  Otacza indywidualną opieka każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy do jego możliwości.

11.  Utrzymuje stały kontakt z rodzicami (opiekunami) oraz udziela im rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

12.  Współpracuje z domem rodzinnym wychowanka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

13.  Dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków.

14.  Codziennie sumiennie przygotowuje się do pracy z dziećmi.

15.  Prowadzi dokumentację zgodnie z określonymi przepisami.

16.  Doskonali swoje kwalifikacje zawodowe.

17.  Dąży do pełni własnego rozwoju osobowego.

18.  Współtworzy dobrą atmosferę pracy w Przedszkolu.

19.  Przestrzega podstawowych zasad BHP i p.poż. oraz dyscyplinę pracy.

7. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

W stosunku do dziecka

Systematycznie oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

-  Rozmowy i dyskusje,

-  Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia,

-  Czytanie opowiadań związanych z sytuacjami społecznymi,

-  Opowiadanie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne,

-  Stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczność jego respektowania (załącznik 1),

-  Ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania obowiązujących zasad.

W stosunku do rodziców

-  Zapoznanie z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Przedszkola w Ciechankach oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli,

-  Zaopiniowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,

-  Realizowanie programu w domu przez rodziców,

-  Organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych w domu i w przedszkolu.

-  Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych,

W stosunku do nauczycieli

-  Prowadzenie zajęć koleżeńskich,

-  Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć,

-  Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań,

-  Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko.

8. Standardy osiągnięć dzieci

BĄDŹ KULTURALNY

Standardy osiągnięć dzieci

Przykładowe działania

Używa form grzecznościowych

(prozę, dziękuję, przepraszam)

- uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,

- dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się (postawa nauczyciela, postacie z literatury, itp.),

- utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (sklep, poczta, itp.)

Okazuje szacunek dorosłym, osobom starszym

- zapraszanie babci i dziadka na uroczystości przedszkolne,

- występy w Dziennym Domu Seniora

Posiada nawyk witania się i żegnania z innymi osobami poprzez stosowanie odpowiednich form grzecznościowych

- utrwalanie używania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, itp.

Jest serdeczne dla innych osób (dorosłych, kolegów)

- uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa

Dba porządek wokół siebie

- samodzielne podejmowanie prostych obowiązków w domu i w przedszkolu – sprzątanie zabawek, układanie książek,

- szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,

- przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu (papiery wrzucamy do kosza, nie niszczymy drzew, krzewów)

Słucha, kiedy inni mówią.

Mówi, kiedy inni słuchają.

- rozmowy z dziećmi na temat zasad savoir – vivr’u – stosowanie ich w codziennych sytuacjach.

Nie mówi z pełnymi ustami.

- opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

 

BĄDŹ KOLEŻEŃSKI

Standardy osiągnięć dzieci

Przykładowe działania

Bawi się z rówieśnikami

- zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne  ich przestrzeganie

Szanuje cudzą własność

- interesowanie się pracami swoich kolegów, dostrzeganie trudu włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów

Okazuje pomoc dzieciom słabszym, bierze pod uwagę potrzeby innych

- rozumienie, że inni mają takie same potrzeby

Potrafi podzielić się z kolegami zabawką, słodyczami, itp.

- rozumienie, że inni mają potrzebę uczestniczenia w zabawach, korzystania z zabawek, spożywania słodyczy i w związku z tym dzielenie się nimi.

Nie wyrządza nikomu krzywdy – nie wyśmiewa się, nie przedrzeźnia się, nie przezywa.

- dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania, dokuczania – rozumienie przeżyć z tym związanych

Pomaga potrzebującym kolegom

- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE

Standardy osiągnięć dzieci

Przykładowe działania

Unika krzyku, kłótni, przestrzega określonych umów – rozumie konsekwencje łamania przyjętych umów

- ustalanie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich,

- posługiwanie się umiarkowanym głosem,

- mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów,

- podporządkowanie się dyżurnemu, np. w łazience,

- ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów,

- reagowanie na umówiony sygnał, np. kończący zabawę.

Nazywa pozytywne cechy charakteru: koleżeńskość, życzliwość, uprzejmość, tolerancja

- słuchanie utworów literackich: sytuacje edukacyjne, scenki dramowe – nazywanie cech charakteru głównych postaci.

Wyraża swoje emocje w sposób kontrolowany, korzysta z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach

- uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć, wyrażania swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych,

- zapoznawanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym, np. darcie papieru, dmuchanie na bibułkę przyczepiona do nosa, zgniatanie gazety,

- poznawanie wzorców właściwego zachowania – postawa nauczyciela, postaci z literatury.

Prawidłowo przyjmuje krytykę, cieszy się z sukcesów

- uczenie się właściwego przyjmowania pochwał i krytyki: poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych

Unika kłamstwa

- rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,

- podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach.

Rozróżnia prawdę od fałszu; dobro od zła

- rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich i w sytuacjach codziennych,

- podejmowanie prób oceny i ocenianie postępowania bohaterów bajek i opowiadań,

- układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania, wyciąganie wniosków.

Mówi o swoich uczuciach

- uczenie dzieci umiejętności określania swoich uczuć,

- prowadzenie rozmów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie .się z uczuciami drugiej osoby.

 

POZNAJ TRADYCJE RODZINNE I NARODOWE

Standardy osiągnięć dzieci

Przykładowe działania

Kultywuje tradycje swojej rodziny

- pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny

Pamięta o uroczystościach rodzinnych

- wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział członków rodziny w uroczystościach organizowanych w przedszkolu, zajęciach otwartych, itp.

Jest dumne z kraju, w którym mieszka

- uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej (zajęcia, każda nadarzająca się okazja)- jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce,

- poznawanie mapy Polski, najważniejszych miast i rzek,

Szanuje język ojczysty i tradycje narodowe

- zapoznawanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem Polski,

Zna piękno swojego kraju, regionu, miasta

- organizowanie spacerów i wycieczek – kierowanie obserwacji dziecka na miejsca charakterystyczne dla wsi, gminy, miasta i kraju

Wie, gdzie pracują jego rodzice i zna wartości wypływające z wykonywanego zawodu

- prowadzenie rozmów, zajęć dotyczących poznawania pracy zawodowej rodziców, dziadków, zapraszanie przedstawicieli na zajęcia do przedszkola,

Realizowanie tematów kompleksowych dotyczących  poznawania zawodów, np. strażaka, lekarza, policjanta, itp.

 

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO

Standardy osiągnięć dzieci

Przykładowe działania

Przestrzega zakazu oddalania się od grupy (z określonego miejsca)

- ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu (sala, ogród przedszkolny) oraz na wycieczkach

Rozumie zakaz brania do rąk nieznanych przedmiotów, produktów

- przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze, itp., otrzymywane od obcych)

Informuje dorosłych o swoich dolegliwościach, złym samopoczuciu

- omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości

Zna swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania

- zapamiętanie własnego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania

Unika niebezpiecznych zabaw i zachowań

- dostarczanie dzieciom wzorów zachowania (filmy edukacyjne, teatrzyki, pogadanki) – poznawanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań

Zachowuje ostrożność w kontaktach z obcymi

- poznawanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu

Nie zbliża się do nieznanych zwierząt

- oglądanie slajdów, filmów o właściwym zachowaniu dzieci w zoo, omówienie zachowań zwierząt – gdy: zwierzę jest zdenerwowane, chore, boi się,

- organizowanie spotkań z weterynarzem

Przestrzega zasad ruchu drogowego dla pieszych

- - dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki),

- organizowanie spotkań z policjantem.

Uważnie porusza się po budynku przedszkola oraz w ogrodzie przedszkolnym

Ustalenie jasnych zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu – przestrzeganie umów grupowych.

 

DBAJ O SWOJE ZDROWIE

Standardy osiągnięć dzieci

Przykładowe działania

Zna zasady porozumiewania się z nauczycielem i kolegami

- dostarczanie wzorców właściwego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach

Rozumie znaczenie pobytu na świeżym powietrzu w różnych porach roku;

Potrafi zorganizować zabawy i gry terenowe w przedszkolu i po zajęciach;

Rozumie znaczenie potrzeby aktywnego wypoczynku

- codzienne korzystanie z pobytu w ogrodzie,

- organizowanie zabaw na terenie ogrodu,

- poznawanie sposobów aktywnego wypoczynku po zajęciach w przedszkolu

Rozumie potrzebę ubierania się odpowiednio do pogody

- uczenie umiejętności dokonywania wyboru odpowiedniego ubierania w zależności od warunków atmosferycznych,

- rozumie zależności przegrzewania organizmu a zachorowalnością

Dba o czystość swojego ciała i ubrania

- rozumienie znaczenia codziennego mycia ciała,

- wdrażanie do konieczności codziennego zmieniania ubrania,

- przestrzeganie zasady mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przed posiłkami,

- nabywanie umiejętności prawidłowego mycia zębów,

- zwracanie uwagi na nieużywanie przedmiotów należących do innych dzieci (ręcznik, grzebień, chusteczka, szczoteczka, itp.)

Rozumie potrzebę spożywania warzyw i owoców

- przełamywanie niechęci do spożywania surówek i owoców,

- rozumienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla organizmu jako źródła witamin,

- samodzielne przyrządzanie surówek dla swoich kolegów

Rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania

- organizowanie wycieczek do gospodarstw ekologicznych,

- zakładanie małych hodowli: rzeżucha, pietruszka, szczypior,

- organizowanie spotkań ze specjalistami ds. żywienia.

Porozumiewa się umiarkowanym głosem, unika hałasu

- uczenie się mówienia cichym głosem,

- rozumienie znaczenia cichej zabawy i nie przeszkadzania innym,

- rozumienie szkodliwości hałasu dla organizmu.

Lubi zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

Odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach ruchowych

- czynne uczestniczenie w zabawach ruchowych, terenowych, ćwiczeniach porannych, gimnastycznych, spacerach, wycieczkach,

- wykorzystywanie potrzeby spontanicznego ruchu dziecka.

Odczuwa radość z podejmowanego wysiłku fizycznego

- doskonalenie sprawności fizycznej, zapobieganie wadom postawy,

Nie boi się wizyty u lekarza

- rozumie potrzeby kontrolnych wizyt u lekarza pediatry i stomatologa,

- wdrażanie do potrzeby kontrolowania i leczenia zębów,

- wskazywanie przykładów nie dbania o własne zdrowie.

 

 

9. SYSTEMY KAR I NAGRÓD

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując wspólnie z nimi „Kodeks Przedszkolaka” musimy zarówno wspierać i motywować je do  przestrzegania obowiązujących norm i zasad, jak również konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

FORMY NAGRADZANIA DZIECI PRZESTRZEGAJĄCYCH USTALONE  NORMY I ZASADY ZACHOWANIA:

-  pochwała wobec grupy,

-  pochwała indywidualna,

-  pochwała  przed rodzicami,

-  nagradzanie poprzez sprawienie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy,

-  obdarzania dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez zwiększanie zakresu jego samodzielności,

-  przywilej wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela, obowiązków wobec grupy rówieśniczej,

-  atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg. Pomysłu dzieci,

-  drobne nagrody rzeczowe, emblematy uznania.

NAGRADZAMY ZA:

-  stosowanie ustalonych umów i zasad,

-  wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,

-  wypełnienie podjętych obowiązków,

-  bezinteresowna pomoc innym,

-  stosowanie zasad ochrony przyrody,

-  aktywny udział w pracach grupy.

SPOSOBY WYRAŻANIA DEZAPROBATY ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO USTALONYCH WSPÓLNIE ZASAD:

-  upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),

-  rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),

- wyrażanie przez nauczyciela smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;

- czasowe odebranie przyznanego przywileju,

-  modelowanie zachowania – rozwijanie akceptacji,

- zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

-  odsunięcie na krótki czas od zabawy,

-  poinformowanie rodziców o przewinieniu.

WYRAŻANIE DEZAPROBATY STOSUJEMY ZA:

-  nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

-  stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,

-  zachowania agresywne,

-  niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,

-  celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

10. MODEL NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA W CIECHANKACH

DOBRY NAUCZYCIEL I WYCHOWAWCA TO KTOŚ, KTO:

W relacjach z wychowankami:

 1. Jest przyjacielem dziecka, wspiera go w rozwoju.
 2. Zna i przestrzega prawa dziecka.
 3. Jest otwarty na problemy dziecka i jego otoczenia.
 4. Jest kreatywny i empatyczny.
 5. Częściej stosuje nagrody niż kary.
 6. Zawsze dotrzymuje umów, przyrzeczeń, dochowuje tajemnic.
 7. Potrafi przyznać się do pomyłek i błędów.

W relacjach z rodzicami:

 1. Wspomaga rodziców w realizacji ich funkcji wychowawczej.
 2. Pogłębia wiedzę rodziców - informuje o osiągnięcia i ewentualnych trudnościach dziecka.
 3. Wspólnie z rodzicami ustala tok postępowania i formy oddziaływań wychowawczych.
 4. Uznaje prawo głosu rodziców w ważnych sprawach dotyczących dziecka.
 5. Stwarza podstawy do budowania partnerstwa we współdziałaniu głównych środowisk edukacji dziecka.
 6. Zna warunki życia dziecka i zainteresowania.
 7. Odznacza się  kulturą osobistą i taktem pedagogicznym.

W relacjach z przedszkolem:

 1. Łatwo nawiązuje kontakty, jest komunikatywnym.
 2. Potrafi współpracować w zespole, jest koleżeński.
 3. Identyfikuje się z przedszkolem i pracą pedagogiczną.
 4. Potrafi zaplanować pracę opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczną zgodnie ze strategią rozwoju przedszkola.
 5. Posiada wysokie kwalifikacji zawodowe i stale doskonali swój warsztat pracy dbając o swój rozwój.
 6. Sumiennie i starannie przygotowuje się do zajęć z dziećmi.
 7. Podejmuje z własnej inicjatywy różnorodne czynności poza ustalonym harmonogramem godzin.

11. MODEL PRACOWNIKA OBSŁUGI

Dobry pracownik:

 1. Potrafi współpracować z nauczycielem.
 2. Dba o bezpieczeństwo dzieci.
 3. Jest odpowiedzialny, kulturalny.
 4. W kontaktach interpersonalnych jest życzliwy i taktowny.
 5. Zna swoje obowiązki i sumiennie się z nich wywiązuje.
 6. Jest otwarty na problemy przedszkola.
 7. Nie angażuje się w kontakty nauczyciela z rodzicami.


12. ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELA Z RODZICAMI

 1. Poznanie środowiska rodzinnego wychowanków.
 2. Współdziałanie obu środowisk w celu ujednolicenia działań wychowawczych.
 3. Prowadzenie pedagogizacji rodziców.
 4. Stwarzanie pozytywnej atmosfery we wzajemnych kontaktach.
 5. Inspirowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola i ochrony środowiska.
 6. Przekazywanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w zdobywaniu umiejętności i wiedzy.
 7. Przedstawienie pozytywnych zachowań i osiągnięć dziecka a dopiero w drugiej kolejności uwag negatywnych.
 8. Inicjowanie pomocy rodziców w ulepszaniu warunków pracy placówki.

  13. ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

  1. Kontynuowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Puchaczów i powiatu łęczyńskiego poprzez udział w przygotowanych imprezach i akcjach charytatywnych.
  2. Organizowanie imprez kulturalnych dla rodziców i środowiska lokalnego.
  3. Współdziałanie w pozyskiwaniu sponsorów na potrzeby związane z wychowaniem dzieci.

  14. SYSTEM INFORMACJI O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECKA

  Informacja o postępach edukacyjnych dziecka ma:

  -  Służyć jego rozwojowi, wskazywać jego mocne i słabe strony,

  -  Motywować do osiągania postępów rozwojowych i edukacyjnych,

  -  Służyć, jako podstawa do rozmowy z rodzicami,

  -  Ułatwić kontakt z rodzicami – tworząc w ten sposób partnerski układ mający na celu pomoc dziecku w osiągnięciu jak najpełniejszego rozwoju.

  Formy przekazywania informacji:

  -  Rozmowa indywidualna, konsultacja,

  -  Zebrania ogólne i grupowe,

  -  Kąciki dla rodziców, informacja pisemna – arkusze diagnozy,

  -  Zajęcia otwarte,

  -  Wspólne uroczystości i imprezy – festyny.

  15. KRYTERIA SUKCESU I EWALUACJA

  Miarą osiągnięcia celów programu wychowawczego będzie:

  OBRAZ DZIECKA, KTÓRE:

  -  Rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie,

  -  Dostrzega i rozumie innych, akceptuje ich odrębność,

  -  Potrafi kulturalnie zwracać się do innych,

  -  Używa zwrotów grzecznościowych,

  -  Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

  -  Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły,

  -  Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania a także dostrzega je u innych,

  -  Rozumie potrzebę rozwiązywania sporów,

  -  Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne,

  -  Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej,

  -  Rozważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,

  -  Zna swoje prawa i obowiązki,

  -  Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość i szacunek,

  -  Rozumie potrzebę pomocy dorosłym w sytuacjach trudnych,

  -  Jest samodzielne, bezinteresownie pomaga innym,

  -  Podejmuje próby oceny swojego postępowania,

  -  Szanuje swoją i cudzą własność,

  -  Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swojego postępowania,

  -  Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości,

  -  Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych,

  -  Umie z godnością przyjmować porażki,

  -  Interesuje się otaczającym światem,

  -  Zna i kultywuje tradycje rodzinne, środowiskowe, regionalne i narodowe,

  -  Ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje barwy narodowe, godło, rozumie pojęcie – ojczyzna.

  DOBRA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

  Rodzice:

  -  Podejmują systematyczną współpracę z placówką,

  -  Są otwarci na rady i sugestie nauczyciela,

  -  Czują się współgospodarzami,

  -  Biorą czynny udział w pracach przedszkola,

  -  Służą rada i pomocą.

  ZADOWOLENIE NAUCZYCIELI WYNIKAJĄCE Z:

  -  Jednolitych oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli,

  -  Osiągania dobrych efektów pracy,

  -  Bliższego kontaktu z dzieckiem, akceptowania jego podmiotowości,

  -  Wzrostu poziomu kompetencji wychowawczych.


  UWAGI KOŃCOWE

  -  Za realizację Programu Wychowawczego odpowiedzialne są wszystkie nauczycielki.

  -  Program zostanie wykorzystany do tworzenia mikrosystemów wychowawczych dla poszczególnych grup.

  -  Zadania realizowane będą wspólnie z rodzicami.

  -  W ewaluacji uwzględnia się opinie wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola, przedstawicieli organów prowadzących oraz sugestie nadzoru pedagogicznego.

  Sposoby ewaluacji

  Analiza dokumentacji pedagogicznej:

  -          Plany, zapisy w dziennikach,

  -          Arkusze obserwacji,

  -          Ankiety ewaluacyjne dla nauczycieli,

  -          Ocena realizacji „Programu wychowawczo – Profilaktycznego” na końcowej radzie Pedagogicznej.

  Analiza dokumentacji współpracy z rodzicami:

  -          Ankiety dla rodziców, scenariusze spotkań z rodzicami.

  -          Protokoły z zebrań z rodzicami.

  -          Informacja zwrotna od rodziców.

  16. LITERATURA

  1)      Dobson J.S. „Dzieci i wychowanie – pytania i odpowiedzi”, Vocatio, Warszawa 2000,

  2)      Faber A. Mazlish E., „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, Media Rodzina, Poznań 1992,

  3)      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  4)      Konwencja Praw Dziecka z 7 lipca 1991r.

  5)      Kwiatowska M. (red.), „Podstawy pedagogiki przedszkolnej”, WSiP, Warszawa 1985,

  6)      Muszyński H., „Zarys teorii wychowania”, PWN, Warszawa 1977,

  7)      Obuchowska I., „Kochać i rozumieć – jak pomóc swojemu dziecku przeżyć szczęśliwe dzieciństwo”, Media Rodzina, Poznań 2000,

  8)      Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  9)      Pomykało W. (red.), „Encyklopedia pedagogiczna”, Fundacja Innowacja Warszawa 1997,

  10)  Portmann R. „Gry i zabawy przeciwko agresji”, Jedność, Kielce 1999,

  11)  Prekop J., Schweizer Ch., „Niespokojne dziecko – poradnik dla zaniepokojonych rodziców”, media rodzina, Poznań 2000,

  12)  Prus – Wiśniewska H. „Zanim dziecko pójdzie do szkoły”, medium, Warszawa 1995,

  13)  Sękowska Z., „Współzależność wychowania i rozwoju dziecka”, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1984,

  14)  Statut Przedszkola w Ciechankach,

  15)  Szablak K. (red.), „Wychowując mówimy jednym głosem”, Oficyna Współczesna, Poznań 1998,

  16)  Ziemska M., „Rodzina i dziecko”, PWN, Warszawa 1986