Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W CIECHANKACH

 

Wszystko zaczyna się od przedszkola

Przedszkole w Ciechankach, wchodzące od 01.09.2016 w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, to placówka funkcjonująca w liczbie czterech oddziałów. Mieści się ono w 6 salach przedszkolnych, które są

w pełni wyposażone i dostosowane do potrzeb dzieci. Do wszystkich oddziałów przedszkola uczęszcza 103 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.
W placówce pracuje 18 pracowników: 9 nauczycielek, 2 woźne oddziałowe, 6 asystentki nauczycielki, pomoc kuchenna oraz pracownik gospodarczy. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie kierunkowe, zgodne

z wymaganiami stawianymi nauczycielom przedszkola. Cała kadra pedagogiczna uczestniczy w ustawicznym doskonaleniu zawodowym korzystając z różnych jego form.

Przedszkole czynne jest w dni powszednie w godz. 6.30 – 16.30.

Przedszkole w Ciechankach jest placówką ciekawą, nowoczesną, przyjazną dzieciom i rodzicom, spełniającą wszelkie wymogi edukacyjne.

 

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE TO MIEJSCE

 

•         wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i poszanowania praw dziecka,

•         wspierania harmonijnego rozwoju,

•         zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności i samodzielności,

•         kreatywnego myślenia, rozwijania pasji i zainteresowań,

•         organizowania wielu imprez i uroczystości,

•         radości i wspaniałej zabawy.

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych

w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Ostrówku.

 

 


Cele i zadania główne :

MISJA

 1. W naszym przedszkolu każde dziecko jest jednakowo ważne i kochane.
 2. Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju.
 3. W atmosferze integracji uczymy szacunku, życzliwości, akceptacji siebie

i innych.

 1. Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, piękno, prawda, miłość.
 2. Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w procesie wychowawczo - dydaktycznym. Jesteśmy współpartnerami dążącymi do jednego wspólnego celu jakim jest dobro dziecka.
 3. Kształtujemy w dziecku postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie.
 4. Rozwijamy talenty i zainteresowania.
 5. Promujemy bezpieczny i zdrowy styl życia.

 

WIZJA

 1. Rodzice są współautorami życia przedszkola.
 2. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, pracują metodami aktywnymi.
 3. Programy przedszkola ukierunkowane są na dziecko, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości.
 4. Przedszkole rozwija u wychowanków pozytywne cechy charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność emocjonalną, samodzielność, kreatywność, wiarę we własne umiejętności, umiejętność współdziałania).
 5. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 6. Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna i zaangażowana kadra, stosująca nowoczesne metody i narzędzia pracy.

 

MODEL ABSOLWENTA:

 1. Zna swoje mocne strony, umie je wykorzystać, pokonuje  słabości.
 2. Jest przygotowany do roli ucznia.
 3. Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej   przyrody.
 4. Jest otwarty na świat i ludzi.
 5. Odróżnia dobro od zła.
 6. Dostrzega potrzeby własne i innych.
 7. Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny.
 8. Ma pozytywny obraz samego siebie.
 9. Ma świadomość własnej tożsamości.
 10. Jest komunikatywny.
 11. Nie boi się wyrażać własnych opinii.
 12. Dąży do rozwiązywania problemów.
 13. Przestrzega  podstawowych wartości.
 14. Czuje się Polakiem i Europejczykiem.
 15. Okazuje szacunek innym ludziom.
 16. Jest tolerancyjny i otwarty wobec innych.
 17. Aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, życiu przedszkola i grupy.
 18. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 19. Pomaga innym.