Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 

Program Szkoły Promującej Zdrowie
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej
w Ostrówku

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej  oraz  wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej

w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych

działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów,

nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Cele podejmowanych działań:

Stwarzanie warunków do kształtowania zdrowego stylu życia oraz harmonijnego rozwoju.

Współpraca szkoły z rodziną i personelem medycznym (lekarzem, higienistką, stomatologiem).

Uświadomienie własnej odpowiedzialności za stan i ochronę swojego zdrowia.

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Kształtowanie w szkole środowiska wspierającego edukację zdrowotną

Zaangażowanie uczniów w proces edukacji o zdrowiu

Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości stosowania używek

Budowanie zdrowego środowiska fizycznego w szkole

Rozwijanie umiejętności życiowych sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu i duchowemu

Rozbudzanie potrzeby podejmowania działań na rzecz zdrowego środowiska

Dostrzeganie przez młodego człowieka potrzeby dokonywania odpowiedzialnych wyborów

Kształtowanie przekonania, ze szkoła to miejsce pracy, w którym należy

dbać o dobre relacje i samopoczucie wszystkich jej członków

 

Podstawowe zadania:

Propagowanie zdrowego stylu życia;

Tworzenie nawyków prozdrowotnych;

Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami. Nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie;

Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi;

Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, stacja Sanepid, Szpital Rejonowy, Przychodnie, KRUS, Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich);

Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej;

Dbałość o środowisko fizyczne szkoły.

 

Szkolny koordynator

Szkolny koordynator pełni rolę lidera (przewodnika, przywódcy) i „agenta” (promotora, rzecznika)

zmian, inicjuje i ułatwia ich dokonywanie, stwarza warunki do pracy przynoszącej sukcesy.

 

Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.

2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców

i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.

6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi

ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

 

Szkolny zespół promocji zdrowia

Szkolny zespół promocji zdrowia wspiera działania szkolnego koordynatora.

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia

1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:

•             przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,

•             organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia,

•             prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.

2. Zespołowe podejmowanie decyzji.

3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.

4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.

5. Organizacja spotkań zespołu:

•             cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem,

•             zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,

•             spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,

•             praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

 

Działania długofalowe

- Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego

- Udział w Powiatowym Alercie Ekologiczno- Zdrowotnym  i realizacja zadań’

- Realizacja programów: Mleko w szkole; Owoce i warzywa w szkole

- Organizacja biwaków harcerskich i zuchowych;

- Organizacja rajdów rowerowych;

- Karta Rowerowa dla  uczniów klasy 4 – organizacja zajęć;

- Zajęcia sportowe na Orliku Szkolnym po lekcjach i w czasie wakacji pod kierunkiem instruktora;

- Zajęcia pozalekcyjne badmintona w ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego;

- Poznawanie walorów przyrodniczych i kulturowych najbliższej okolicy i Polski – organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych;

- Organizowanie kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Literackiego z cyklu „Nasi Poeci – świat  przyrody w poezji;

- Organizowanie kolejnych edycji Gminnego Turnieju Ekologiczno – Sportowego „Ze sportem za pan brat” dla uczniów klas 1-3;

- Dbanie o dobrą atmosferę w szkole: organizowanie Festynu Rodzinnego, spotkań wielopokoleniowych , dyskotek szkolnych, Dnia Samorządności, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, prowadzenie odpowiednich zajęć dydaktycznych;

- Organizowanie spotkań z dietetykiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarka szkolną, trenerem bezpiecznych zachowań w Internecie;

-Szkolny  Festiwal Uczniowskich Doświadczeń – 2 razy w roku prezentacja doświadczeń przygotowanych przez uczniów;

- Wyjazdy uczniów do teatru, zapraszanie aktorów do szkoły z  teatrzykami  profilaktyczno- zdrowotnymi;

- Promowanie czytelnictwa;

- Wprowadzanie elementów oceniania kształtującego;

- Badanie czystości powietrza;

- Monitoring czystości wody metodą biologiczną;

- Organizowanie zbiórki surowców wtórnych;

- Prowadzenie akcji charytatywnych;

- Organizowanie szkoleń dla rodziców, dla nauczycieli i personelu szkoły w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowa;

- Organizowanie happeningów, szkolnych uroczystości  o tematyce ekologiczno – zdrowotnej;

- Fluoryzacja zębów, spotkania ze stomatologiem, pielęgniarką;

 

Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami i organizacjami i instytucjami pożytku publicznego

- Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Puchaczowie – Udział w konkursach i imprezach organizowanych przez GOK ( udział w Gminnych Dożynkach i Dniach Puchaczowa; udział w rambitach, w konkursach plastycznych, wiedzy,  recytatorskich;

- Współpraca z Centrum Kultury w Łęcznej – udział w konkursach;

- Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez KRUS;

- Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich przy organizacji szkolnych uroczystości min. Dzień Patrona – spotkanie pokoleń, Dzień Rodziny; Organizacja warsztatów związanych z obrzędowością Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych;

- Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną przy organizacji szkolnych uroczystości;

- Współpraca z Państwową Strażą Pożarną – organizowanie spotkań ze strażakami; udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

- Współpraca z księdzem – organizowanie szkolnych uroczystości, rekolekcji;

-Współpraca z weterynarzem – organizacja spotkań;

- Współpraca z Nadleśnictwem Świdnik i leśnikiem;

- Współpraca z kołami łowieckimi – organizowanie spotkań z uczniami;

- Współpraca z SANEPID w Łęcznej – realizacja  programów:

 • Nie Pal Przy Mnie Proszę
 • Czyste Powietrze Wokół Nas
 • Znajdź właściwe Rozwiązanie
 • Trzymaj Formę
 • Udział w Alercie Ekologiczno – Zdrowotnym
 • Akademia Bezpiecznego Puchatka
 • Śniadanie Daje Moc
 • Inne, proponowane

- Współpraca z  Filią Gminnej  Biblioteki Publicznej w Ciechankach – udział uczniów w tematycznych spotkaniach i imprezach terenowych organizowanych przez pracowników biblioteki;

- Współpraca z Urzędem Gminy w Puchaczowie – patronat nad organizowanymi przez szkołę imprezami i konkursami;

- Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Lublinie – realizacja projektów edukacyjnych i nie inwestycyjnych związanych z zagospodarowywaniem terenu wokół szkoły;

- Współpraca z Filharmonią Lubelską  - organizowanie spotkań z muzykami;

- Współpraca z policją – organizowanie spotkań; udział w konkursach: Bądź bezpieczny na drodze, Jestem bezpieczny;

- Opieka nad grobami żołnierzy polskich, austriackich, niemieckich i rosyjskich z I i II wojny światowej;

- Współpraca z okolicznymi szkołami przy organizacji konkursów, imprez  i uroczystości:

 • Udział w Turnieju Rowerowym o Puchar Burmistrza w Łęcznej;
 • Udział w Ekologicznym Pikniku Klas III w Powiatu Łęczyńskiego w Poleskim Parku Narodowym;
 • Udział i współorganizowanie   Rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej;
 • Udział i współorganizowanie   Gminnych  Biegów  Przełajowych;
 • Udział w Wojewódzkiej Imprezie Integracyjnej „ I Ty też masz talent”;
 • Udział i współorganizowanie   Gminnego Turnieju  Piłkarskiego „Z Podwórka na Stadion - o Puchar Tymbarku”;
 • Organizowanie i udział w konkursach piosenki ;
 • Udział w przeglądach teatrzyków szkolnych;
 • Udział w Powiatowym Konkursie „Młodzi Ratownicy”;

- Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie bezpieczeństwa dziecka w gospodarstwie rolnym.